De ontmenselijking van de samenleving II

Vanaf 25 september jl is voor mensen zonder qr code de horeca, de bioscoop en het theater verboden gebied. Vanaf 6 November jl. werden daar aan toegevoegd het zwembad, de sportscholen en het museum. Vanaf eind November  komen daar waarschijnlijk de dierentuinen, de pretparken, de niet-essentiële winkels, hogescholen en universiteiten bij en wordt 2G ingevoerd. Dit houdt in dat je alleen een Qr code verkrijgt wanneer je gevaccineerd of genezen bent. Deze maatregel betekent dat er vanaf eind November definitief twee soorten burgers in Nederland wonen; eerste en tweederangs burgers. Voor de ene groep zijn alle voorzieningen toegankelijk en voor de andere groep niet
 
Vanwege juridische, medische, morele en humanitaire redenen zijn deze maatregelen onacceptabel.
 
Onacceptabel op basis van juridische gronden
 
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: ‘allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in deze volzin genoemde discriminatiegronden uit.
 
In het internationale verdrag van de rechten van de mens luidt artikel 1 protocol 12 als volgt: ‘een in de wet neer gelegd recht moet worden verzekerd zonder enige vorm van discriminatie op welke grond dan ook zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status’. Het wel of niet gevaccineerd zijn valt onder ‘andere status’ volgens hoogleraar privaat recht Andre Nuytinck .
 
Eén van de pijlers van de rechtsstaat is de trias politica. Binnen de trias politica is het de taak van de rechterlijke macht de uitvoerende macht (de overheid) te corrigeren indien nodig. Negentig procent van de rechtszaken betreffende geschillen tussen burgers en de overheid worden echter beslist in het voordeel van de overheid. De vele verloren rechtszaken van burgers tegen de staat in de toeslagenaffaire zijn hier een schrijnend voorbeeld van.
 
Dit wetende is het dan ook niet zo verwonderlijk dat een lagere rechter op dit moment een aanklacht tot discriminatie van burgers tegen de staat niet gegrond verklaard. Daar kan echter maar één oorzaak voor zijn: de rechter toetst het gebruik van de coronapas niet aan de grondwet en/of aan het internationaal verdrag van de rechten van de mens. Hoe is dit mogelijk?
 
Vandaag, 8 november, ruim een jaar nadat voor het eerst de mondkapjesplicht werd ingevoerd zegt staatsrechtgeleerde Wim Voermans het volgende: de mondkapjesplicht is in strijd met artikel 10 (het recht op de persoonlijke levenssfeer) van de grondwet. Al zijn collega’s zijn het met hem eens in deze.
 
Wanneer één van de pijlers van de rechtsstaat, de trias politica, niet functioneert doordat nieuwe wetten niet door kamerleden worden getoetst aan de grondwet en de rechterlijke macht de uitvoerende macht (dit kabinet) niet of met een vertraging van een jaar corrigeert is het legitiem je de vraag te stellen of de Nederlandse rechtsstaat nog functioneert. Een rechtsstaat die oorspronkelijk is opgericht om burgers te beschermen tegen elkaar en vooral tegen de overheid. De raad van Europa is vorige maand dan ook tot de conclusie gekomen dat in Nederland de burger onvoldoende beschermd wordt tegen de overheid.
 
Onacceptabel op basis van medische gronden
 
Vandaag de dag worden alle ballen gespeeld op de ongevaccineerden. Ze zouden de oorzaak zijn van een overbezetting van de IC capaciteit. Vandaar de invoering van de coronapas. Maar klopt dat wel? Zijn zij wel de oorzaak van de overbezetting van de IC bedden?
 
Overbezetting betekent dat er meer patiënten opgenomen dienen te worden dan mogelijk is gezien het aantal lege ziekenhuisbedden en de workload van het aanwezige verplegend personeel. Dus: of er zijn te veel patiënten of er zijn te weinig IC bedden en er is te weinig verplegend personeel. De bezuinigingen in de ziekenhuiszorg gedurende de afgelopen tien jaar hebben hun sporen achter gelaten. In vergelijking met tien jaar geleden is bij een groeiende bevolking het aantal ziekenhuisbedden met 25 % afgenomen. Al jarenlang lopen de ziekenhuizen tegen een capaciteitsbeperking aan, met name op de IC afdelingen (zie artikel van 12 oktober 2018 in het NRC). Nederland bungelt inmiddels onderaan op het Europese lijstje van aantal ziekenhuis- en IC bedden per 100 000 inwoners. Buurland Duitsland heeft bijvoorbeeld vier maal zoveel ziekenhuisbedden per 100 000 inwoners ter beschikking.
 
Sinds de intrede van COVID 19 in onze samenleving is geen poging gedaan de IC capaciteit te vergroten. Zij is sindsdien zelfs gekrompen. Er is geen poging gedaan het beroep van IC verpleger aantrekkelijk te maken in de vorm van salariëring, arbeidsvoorwaarden of andere werk gerelateerde aspecten volgens ziekenhuisdirecteur Marcel Levi. Dit door falend overheidsbeleid ontstane gebrek aan verplegend personeel gaat als argument gebruikt worden voor een nieuwe ophokplicht, die zich in de periode die voor ons licht voornamelijk op de ongevaccineerden zal richten en opnieuw per saldo waarschijnlijk vele gezonde levensjaren zal gaan kosten . De volgende fase in de ontmenselijking van de samenleving doet zijn intrede.
 
Naast het gebrek aan zorgcapaciteit is te zien dat het percentage van het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen toe neemt. In Engeland, Israël en België, landen waar men eerder dan in Nederland begonnen is met het vaccineren van de bevolking worden IC bedden in resp. 66% (maurice.nl), 90% en 70% (minister van Volksgezondheid van België) van de gevallen bezet door gevaccineerden. Een arts van het UMC Maastricht meldt dat 2 van de 10 IC bedden bezet worden door ongevaccineerden en de andere acht door gevaccineerden.
 
Het grote aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen kan niet alleen verklaard worden met het argument dat deze groep inmiddels veel groter is dan de groep ongevaccineerden. Blijkbaar loopt de mate van bescherming van het vaccin sneller terug dan dat burgers werd voorgespiegeld . Niet zo verwonderlijk omdat de producent zelf deze vaccins onderzoekt op de mate waarin ze beschermen. De slager keurt zijn eigen vlees waarna het beschermingsgetal door het NOS journaal vermeld wordt.
 
Een eerlijke huisarts die zich de mond niet laat snoeren door de inspectie van volksgezondheid meldt dat uit onderzoek steeds vaker naar voren komt dat het vaccin voor een korte periode beschermt tegen corona en ernstige ziekte maar het immuunsysteem als geheel op termijn verzwakt waardoor het lichaam bevattelijker wordt voor andere infecties met als gevolg dat het beroep op de zorg op de lange termijn juist vergroot wordt.
 
Volgens Ernst Kuijpers zijn de besmettings- en opnamecijfers van begin November van dit jaar exact dezelfde als vorig jaar. We leven nog niet zoals vorig jaar opnieuw in een algehele lock down maar er zijn inmiddels wel 25 miljoen prikken gezet! En dan heb ik het nog eens gehad over de bijwerkingen van het vaccin of gen-therapie. Deze gegevens en onderzoeksresultaten tonen ondubbelzinnig aan dat dit vaccin niet de heilige graal is. Dus hoezo alle ballen op de ongevaccineerden?
 
Een recent onderzoekresultaat geplubiceerd in het dagblad Trouw van 28 oktober overgenomen van ’the world-leading mediacal journal The Lancet’ luidt als volgt: gevaccineerden thuis even besmettelijk als ongevaccineerden. Een ander representatief onderzoek in 68(!) landen laat zien dat een hoge vaccinatiegraad niet zorgt voor het afnemen van nieuwe COVID 19 gevallen. De invoering van de coronapas en de beslissing het aantal voorzieningen waarvoor zij geldig is uit te breiden kan dan ook gezien deze recente onderzoeksresultaten niet vanwege volksgezondheidsredenen genomen zijn. Deze pas dient dient duidelijk een ander doel.
 
Het is tijd om breed in te zetten op het aanleren van een gezonde leefstijl. Om andere, meer duurzame en natuurlijke wijzen om het immuunsysteem te versterken toe te passen.
 
De reden dat door het kabinet vrij snel werd ingezet op een strategie van vaccinatie van de gehele bevolking is natuurlijk ook niet zo vreemd. Zij lieten zich namelijk adviseren door het OMT. Het OMT en het RIVM zijn formeel onafhankelijke overheidsorganen die de uitvoerende macht dienen te voorzien van onafhankelijk advies. Maar ….laat OMT lid Bontes nu net commerciële en financiële banden met Pfizer hebben en OMT lid Kluytmans een bedrijf in testcapaciteit!
 
Vaccinatie van de gehele bevolking is de natte droom voor menig farmaceut. Immers nu worden niet alleen alle zieke mensen behandeld met een oud werkbaar medicijn zonder patent maar bijna de gehele bevolking inclusief alle gezonde en de niet aan COVID 19 lijdende mensen. Deze strategie levert Pfizer en Moderna elk een jaarwinst van ongeveer 50 miljard op. Maar…. het ging toch om de kwetsbaren? Toch niet om de poen?
 
Onacceptabel op basis van morele en humanitaire gronden
 
De huidige ontwikkelingen mogen volgens velen niet vergeleken worden met de Tweede Wereld oorlog. En inderdaad, ongevaccineerden worden niet afgevoerd en vervolgens vergast. Er is geen sprake van tanks, wapentuig of een zichtbare kwaadaardige buitenlandse bezetter. Het is (nog) niet noodzakelijk voor ongevaccineerden om onder te duiken. 
 
Toch is het oorlog. Feitelijk is het zo dat deze wettelijke uitsluiting van een bevolkingsgroep voor verschillende voorzieningen zoals die vanaf 12 September jl. in Nederland is ingegaan, voor het laatst heeft plaats gevonden in de jaren 1940-45. Nu zijn echter niet de joden de uitgeslotenen maar de ongevaccineerden.
 
De oorlog van nu wordt echter op een geheel andere wijze gevoerd dan de oorlogen in de vorige eeuw. Het doel van de huidige bezetter is controle en beheersing van de wereldbevolking. De bezetter is ditmaal echter niet een ander land met een zichtbaar aanwezig leger maar een klein groepje (naar schatting 3000 personen) superrijken die haar eugenistische ideologieën tracht te realiseren via supranationale organisaties als de WHO, het WEF, de EU, de VN, de club van Rome, de Fabian society, de Bilderberg club enz. De gehanteerde strategie: verdeel en heers. Een noodzakelijke strategie indien de bezetter een grote minderheid is ten opzichte van diegenen die bezet worden.
 
De controle en beheersing voltrekt zich niet door de inzet van wapentuig maar door het verspreiden van een biologisch wapen (het Spaanse hooggerechtshof heeft recent de uitspraak gedaan dat de natuurlijke vorm van het COVID 19 virus niet aantoonbaar is) in combinatie met leugenachtige en manipulerende informatie. Het doel van deze manipulerende informatie is het ontketenen van een psychologische oorlog; een belangrijk instrument in de verdeel en heers strategie. Deze strategie kan niet uitgevoerd worden zonder medewerking van de media.
 
Deze strategie van verdeel en heers, de psychologische oorlog met als onderdeel daarvan het inspelen op angst en schuldgevoelens van burgers, wordt in Nederland het duidelijkst belichaamd door de minister van Volksgezondheid met zijn affirmaties: ‘vaccineren doe je voor een ander’, ‘door jezelf te vaccineren houd je geen ziekenhuisbed bezet, besmet je de ander niet en bescherm je jezelf’, ‘de vraag is niet of je corona krijgt maar wanneer en hoe ernstig’, en de topper van vandaag de dag: ‘een kleine groep ongevaccineerden gijzelt de vrijheid van een grote groep gevaccineerden. Heel geraffineerd wordt op deze wijze een beleid van verdeeldheid en uitsluiting gevoerd.
 
Iedere oorlog begint met het ontnemen van de vrijheden van een bepaald deel van de bevolking zoals dat ook sinds 12 september jl. in ons land plaats vindt. En volgens mij hebben wij elkaar 75 jaar geleden beloofd dat dat nooit meer zou mogen gebeuren. Dat werd elk jaar op 5 mei nog eens, terecht, herhaald.
 
Zo somber als het vooruitzicht is dat ik nu schets, zo eenvoudig is het om dit scenario te keren. Hoe dan? Door te beseffen welke macht wij als burgers samen hebben. Wanneer namelijk een kritische massa van 1/4 a 1/3 van de Nederlandse bevolking vandaag besluit te stoppen met het gebruik van de Qr code zal dat naar alle waarschijnlijkheid dit kwaadaardige beleid doen keren en de eerste stap kunnen zijn naar een menswaardige samenleving.

Bericht Delen?!

2 reacties op “De ontmenselijking van de samenleving II

  1. Reactie op ontmenselijking van de samenleving II.
    Uitstekend artikel Michiel ! Inderdaad is er sprake van een ‘bezetter’ en van psychologische oorlogsvoering vanwege de enorme commerciële belangen van big pharma en (rijke) machthebbers met niet zo verborgen agenda ‘s. Maar zolang de meeste mensen hun vakantie en uit eten gaan belangrijker vinden dan of hun buurman gedwongen wordt om zich te laten vaccineren, is deze strategie helaas succesvol. Bijkomend probleem is dat mensen, gevaccineerd en ongevaccineerd, zich niet aan een paar basisregels willen en kunnen houden. Zou iedereen dat wel doen, dan zou de druk op de paar % die zich niet hebben laten vaccineren al een heel stuk minder zijn en de druk op de ziekenhuizen ook (en zeker is daar de afgelopen neo-liberale jaren schandalig bezuinigd). Een lange termijn visie over hoe structureel om te gaan met corona zou natuurlijk ook geen kwaad kunnen. Want hoe je het ook went of keert: corona zal niet meer weggaan. Overigens heb ik mezelf, om voor mij legitieme redenen, ditmaal wel laten vaccineren. Dat neemt niet weg dat ik absoluut en altijd de vrije keuze en lichamelijke integriteit van iedereen zal respecteren en verdedigen. En dat zou iedereen moeten doen.

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.