Wakker worden

De wereld wordt geteisterd door een pandemie; een uitbreiding van een infectieziekte over de gehele aardbol. Het aantal ondeskundige adviezen, het gebrek aan IC bedden, beademingsapparatuur, verplegend personeel en beschermingsmiddelen bewijst dat het RIVM, het kabinet, de verpleeghuis- en ziekenhuiszorg niet voorbereid waren op de uitbraak van dit virus en ondanks hun inzet twee maanden na de uitbraak in Nederland nog steeds achter de feiten aan lopen.

Ondanks dat dit virus diegene die het treft zowel lichamelijk, emotioneel als economisch een ellendige periode kan bezorgen schudt het ons ook op verschillende gebieden op een positieve wijze wakker.

WHO 

De WHO heeft als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De besluiten en adviezen van de WHO zijn van grote invloed op de individuele levens en gezondheid van bijna alle wereldburgers. Zij adviseert en waarschuwt namelijk het RIVM en vergelijkbare organisaties van alle andere landen. Het regeringsbeleid van de verschillende landen wordt vervolgens afgestemd op de aanbevelingen van het RIVM en haar zusterorganisaties. De WHO is dus een organisatie met een belangrijke en verantwoordelijke opdracht.

Onafhankelijk? 

Noodzakelijke organisatie eigenschappen voor het kunnen vervullen van zo’n belangrijke functie zijn deskundigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit. Vanuit mijn ervaring als econoom en organisatieadviseur weet ik dat de wijze waarop een organisatie gefinancierd wordt van grote invloed, zo niet bepalend is voor de mate waarin zij onafhankelijk kan opereren. Hoe wordt de WHO gefinancierd?

De WHO is gelieerd aan de VN. In de jaren zeventig werd tachtig procent van het budget van de WHO gefinancierd door de democratisch gekozen overheden van de lidstaten van de VN en twintig procent door particuliere instanties en het bedrijfsleven. De landen betaalden hun contributie en de WHO had vervolgens de macht en bevoegdheid om te besluiten waaraan het geld werd besteed.

Vandaag de dag is dat omgekeerd. Negenenzeventig procent van het budget wordt gefinancierd door donateurs; de Bill & Melinda Gates Foundation (na de VS de grootste financier van de WHO), de farmaceutische industrie (o.a. vaccin-fabrikanten GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi-pasteur) met Gates als groot aandeelhouder, de Europese Unie, universiteiten, banken, particuliere stichtingen gelieerd aan de farmaceutische industrie en het George Soros Open Society Institute etc. Bron: rapport World Health Assembly (WHA is het besluitvormingsorgaan van de WHO) Bron: ‘WHO in greep van farma?’ 2017.

In het geval van een vrijwillige bijdrage heeft de donateur een flinke stem wat betreft de besteding ervan. Het blijkt dat donateurs hun eigen agenda hebben. Het volgende voorbeeld is illustratief voor deze bewering.

De basisbehoeften voor gezondheid zijn overal ter wereld hetzelfde: schoon drinkwater, voldoende sanitaire voorzieningen en hygiëne, volwaardige voeding, frisse lucht, voldoende rust en voldoende beweging. Worden die behoeften wereldwijd vervuld? Nee. Heeft dat consequenties voor de wereldgezondheid? Ja. Voordat we verder gaan, hier volgen een aantal cijfers.

  1. Bijna duizend kinderen sterven elke dag aan diarreeziektes als gevolg van vervuild drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygiëne. 

  2. Bijna één op de vijftien kinderen in ontwikkelingslanden sterft vóór de leeftijd van vijf jaar; voor het grootste gedeelte aan honger-gerelateerde oorzaken.

  3. Armoede is de belangrijkste oorzaak van honger. Bijna de helft van de wereldbevolking, meer dan 3 miljard mensen, leeft op minder dan tweeënhalf dollar per dag. Bron:’ WHO in greep van farma?’ 2017.

Belangrijk is te beseffen dat een kinderziekte als het polio virus wordt over gedragen doordat ontlasting van kinderen in de mond terecht komt. Hebben we poepeters op deze planeet? Nee, de ontlasting komt in de mond terecht door onvoldoende sanitaire voorzieningen en bijvoorbeeld besmet drinkwater of voeding.

Deze gegevens betekenen dat de aanwezigheid van schoon drinkwater, basale toiletten en goede hygiëne essentieel zijn voor de overleving en ontwikkeling van kinderen. Bijna tweeënhalf miljard mensen beschikken wereldwijd niet over sanitaire voorzieningen en zeshonderddrieënzestig miljoen mensen beschikken niet over schoon drinkwater.

Commerciële belangen Gates

Bill Gates zou, als de op één na grootste donateur van de WHO met een  privé vermogen van zesentachtig miljard dollar (2017), er voor kunnen zorgen dat er voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen aanwezig zijn in ontwikkelingslanden. Of hij zou de armoede in deze landen kunnen bestrijden waardoor hij vele kinderen en volwassenen kan redden van ziekte en hongerdood.  

Zou… hij houdt zich namelijk bezig met het opzetten van een infrastructuur om kinderen over de hele wereld te kunnen vaccineren (o.a tegen polio). Het ‘Decade of Vaccines Collaboration’ en het ‘Global Vaccine Action Plan’ zijn opgezet om dit te bereiken. Het is echter veel effectiever om dit poliovirus en zojuist genoemde diarreeziekten de wereld uit te helpen door de werkelijke oorzaak aan te pakken en zorg te dragen voor voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen omdat daardoor ook de kinderen die sterven aan alle ziekten die het gevolg zijn van vervuild drinkwater en het ontbreken van sanitaire voorzieningen gered kunnen worden.

Is het de WHO werkelijk te doen om de gezondheid van de wereldbevolking of  vertegenwoordigt zij slechts de commerciële belangen van Bill Gates en het grootkapitaal over de rug van het ziekste en armste deel van de wereldbevolking? De werkwijze van de WHO rechtvaardigt tenminste de volgende wakkere conclusies:

Wakkere conclusies

Naar aanleiding van dit voorbeeld lijkt het erop dat de WHO in werkelijkheid niet onafhankelijk is en niet primair gericht is op het nastreven van het  bevorderen van de gezondheid van de wereldbevolking waarvoor ze oorspronkelijk is opgericht. Het gevolg is dat het vertrouwen van burgers in deze en andere zogenaamde onafhankelijke organisaties af neemt wat niet los gezien kan worden van de opkomst en toegenomen populariteit van populistische leiders in het laatste decennium.

Tweede wakkere conclusie: aan het bestrijden van de werkelijke oorzaken van ziekte (zie ook het stuk ‘symptomen bestrijden of werkelijk genezen’) zit geen verdienmodel voor de aandeelhouder vast waardoor deze werkelijke oorzaken niet weg genomen worden. Aan het leveren van vaccins of symptoom bestrijdende medicijnen zit een zeer lucratief (want wereldwijd) verdienmodel vast. Naar aanleiding van zojuist genoemd voorbeeld zou je kunnen zeggen dat de werkwijze van de WHO  aan toont dat het maken van winst, zelfs over de hoofden van een zieke en/of arme bevolking, haar primaire doel is.

Nu de vertaalslag naar de Westerse wereld en het coronavirus. Gaan we de strijd met het coronavirus alleen aan door het vaccineren van de bevolking en is het wachten op de volgende pandemie en de gevolgen van deze vaccinatie voor onze gezondheid op de lange termijn? Of gaan we de werkelijke oorzaken van het ontstaan en de verspreiding van virussen aanpakken (waar geen verdienmodel aan verbonden is) en kappen  we voor eens en altijd met de neo-liberale gewoonte om alleen symptoom bestrijdende op korte termijn winst gerichte oplossingen te bedenken voor serieuze maatschappelijke problemen ten koste van de volksgezondheid op de lange termijn? Of gebruiken we vaccins om verdere verspreiding op de korte termijn te verhinderen maar gaan we voor een duurzame oplossing op de lange termijn? Welke keuze Nederland ook maakt (deze waarzegger denkt 90 % kans alleen vaccins), zorg dat je wakker bent en blijft.

Werkelijke oorzaken

Het aanpakken van de werkelijke oorzaak van de uitbraak van het coronavirus begint bij een wereldwijd verbod op het fabriceren van biologische wapens door wie dan ook (inclusief inlichtingendiensten).

Voor wat betreft het voorkomen van de uitbraak van zooönosen zoals bijvoorbeeld Q-koorts is het van groot belang dat wij op een respect- en liefdevollere wijze met dieren leren omgaan. Het geografische gebied in Brabant waar de meeste corona besmettingen zijn waargenomen komt namelijk overeen met het gebied waar de meeste Q koorts patiënten zijn aangetroffen. Toevallig? Luchtvervuiling speelt bij beide ziekten een belangrijke rol. We weten dat de luchtkwaliteit in de buurt van mega stallen, waar de meeste Q koorts patiënten wonen, ernstig te wensen over laat. Vanuit het gezichtspunt van dierenwelzijn en volksgezondheid zouden de bio-industrie met als onderdeel daarvan de megastallen pluimvee en andere dieren al langere tijd een ‘no go’ moeten zijn.  

Er bestaat een link tussen de afname van biodiversiteit en de uitbraak van zoöonosen. Nog een reden om te vechten voor het behoud van de natuur en dus vleesconsumptie drastisch te beperken (een groot deel van de amazone is verdwenen door verbouwing van soja voor de veeteelt).

Een andere duurzame wijze om de verspreiding van een virus te voorkomen is het op een natuurlijke wijze versterken van ons afweersysteem door de consumptie van gezonde natuurlijke voeding en het aanleren van een gezonde leefstijl met minder stress. Voorwaarde is dat we de samenleving op een andere wijze gaan inrichten met als speerpunt het herstellen van de verbinding tussen mens en natuur. Deze natuurlijke weg wordt door de overheid niet gepropagandeerd omdat daar geen verdienmodel voor de farmaceutische- en voedingsindustrie  aan gekoppeld kan worden.

Rol media

Dit coronavirus maakt ons ook op een andere wijze wakker. Het virus en de berichtgeving daarover tart het ego. Het ego is dat deel van de persoonlijkheid dat de werkelijkheid gekleurd, vervormd waarneemt en onbewust is. Het ego valt graag terug op het verleden en kent een dwangmatige neiging tot controle. Dit virus, deze onzichtbare tegenstander, laat zich vooralsnog echter niet controleren op een voor het ego vertrouwde en bekende manier; een vaccin.

Het virus discrimineert niet en is ook niet zoals een grote groep oorlogsvluchtelingen na onderhandelingen met Erdogan te parkeren op een Grieks eiland. Het ego is geconditioneerd en kent doodsangst. En juist vandaag de dag wordt elk uur van de dag door het NOS journaal en andere zogenaamde objectieve nieuwsrubrieken van de NPO het aantal overledenen als gevolg van het corona virus vermeld. Daardoor koppelt het geconditioneerde ego dit virus aan de dood en worden vele burgers geconfronteerd met de doodsangst terwijl in werkelijkheid tachtig procent van de besmette mensen milde klachten ervaart en het sterftecijfer dankzij(?) de druk bezette IC afdeling pas de laatste twee weken hoger is dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Overigens maakt het RIVM vandaag, 16 april, bekend dat naar schatting een half miljoen Nederlanders door het coronavirus is getroffen wat het sterftecijfer in een nieuw perspectief plaatst. De media speelt in deze (on)bewust een kwalijke rol omdat de focus ligt op ongenuanceerde sterftecijfers en het aantal IC patiënten waardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaat. Zou dit vertekende beeld de kijk- en oplagecijfers omhoog stuwen? 

Hartgedragen bewustzijn

Het ego heeft de overtuiging dat het individu afgescheiden is van andere individuen, dat het leven maakbaar is en dat we afgescheiden zijn van de bron van het leven. Dit besmettelijke virus laat zien dat wij in werkelijkheid één zijn en dat het leven niet of niet op die wijze maakbaar is zoals het ego veronderstelt. Daarnaast toont het virus ons de noodzaak de band met de bron van het leven en de natuur te herstellen. Derde wakkere conclusie: laat de identificatie met het ego los en identificeer je met je ware natuur anders blijf je speelbal van een groot onzuiver psychologisch spel.

Hoe meer individuen het groeipad van een ego gedragen bewustzijn naar een hart gedragen bewustzijn bewandelen hoe hoger als gevolg daarvan de frequentie van het collectieve bewustzijn zal zijn. Hoe bewuster het collectief hoe minder vatbaar deze samenleving zal zijn voor dit onzuivere psychologische spel en hoe makkelijker (sociaal) economische systemen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd vervangen kunnen worden door betere alternatieven. 

Kleinschalige zelfvoorzienende economie

De nadelen van globalisering en privatisering zijn de afgelopen twee maanden glashelder geworden. Om er slechts een paar te noemen: mensen die vitale beroepen uitoefenen, vaak als onderdeel van de publieke sector, zijn te schaars en worden ondanks deze schaarste toch structureel ondergewaardeerd. De werkelijke waarde van hun werkzaamheden voor de samenleving is veel groter dan de marktwaarde daarvan. Op naar een nieuw waarderingssysteem dat wel werkt.

De luchtkwaliteit is in korte tijd als gevolg van het afgenomen vlieg/globaliserings- en wegverkeer drastisch verbeterd. Wat zou dit betekenen voor het zogenaamde  klimaatprobleem? Daarnaast blijkt Nederland als gevolg van haar afhankelijkheid van het buitenland bijvoorbeeld niet in staat voldoende beschermingsmiddelen in te kopen. De vierde wakkere conclusie: bouw aan een een kleinschalige zelfvoorzienende economie bestaande uit ondernemers met oog voor sociale rechtvaardigheid en hun (natuurlijke) omgeving. Zie mijn stuk uit 2017 https://snijboon.com/nieuwe-economie-vraagt-om-nieuw-bewustzijn-2/.

Ontmenselijking van de samenleving 

Is langdurige social distance na digitalisering de volgende stap in het proces van de  ontmenselijking van deze samenleving? Toeval of niet; voor de bankensector, Big Tech-, telecom-, en farmaceutische bedrijven is deze crisis ook om deze reden zeer winstgevend en zal zij, indien de gewone burgers dat toestaan, leiden tot een verdere concentratie van geld, macht en middelen bij een kleine groep super rijken. De rekening voor de Sars-CoV-2 crisis zal, evenals die van de credit crisis, betaald worden door de gewone burgers. Laten wij ons opnieuw verlammen door een gevoel van machteloosheid en angst (voor elkaar) of zijn wij moedig en staan wij op voor onze waardigheid, grondrechten en gezondheid van onszelf en alle andere levende wezens op deze aarde en roepen wij dit groot onrecht een halt toe? Dat is de vraag.

 

Bericht Delen?!

3 reacties op “Wakker worden

  1. Wat een prachtig artikel Michiel. Ik lees het nu pas (27-02-21). En het is nog steeds waar. Dank voor het schrijven; voor je wijsheid en je inzicht. Iedereen zou dit moeten lezen!

Reactie Achterlaten

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.